na INLIS000000000002115 20171124204522 171124||||||||| | ||| |||| || | $a - 0010-1117002115 $a id $a 070 $a 070 Dja j $a Djafar, H. Assegaff $a Jurnalistik Masa Kini: Pengantar ke praktek kewartawanan $a - $a Jakarta $b Ghalia Indonesia $c 1982 $a -,143hlm.:ilus;21cm $a Jurnalistik